Zapraszany na wykład dr hab. Michała Kowalskiego pt. "25-lecie obowiązywania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce - historia pewnego sukcesu".

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem sądownictwa międzynarodowego właściwym do orzekania w sprawach dotyczących skarg na naruszenie praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz jej Protokołach dodatkowych. Został utworzony w 1959 roku, a jego siedziba mieści się w Strasburgu.

 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności została podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 r. przez dwanaście ówczesnych państw członkowskich Rady Europy. Weszła w życie po uzyskaniu wymaganej liczby ratyfikacji 8 września 1953 r. Obecnie stronami Konwencji jest 47 państw europejskich. W stosunku do Polski Konwencja weszła w życie 19 stycznia 1993 r., natomiast od 1 maja 1993 r. 

 

Zapraszamy na wykład z okazji 25-lecia przystąpienia Polski do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który wygłosi Michał Kowalski – doktor habilitowany nauk prawnych ze specjalnością prawo międzynarodowe publiczne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie również się doktoryzował. Studiował także w Trinity College Dublin. Pracuje w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na WPiA UJ. Orzeka także w Radzie do Spraw Uchodźców IV kadencji. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. Członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Jeden z polskich sędziów ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

 

Termin: 10 października godz. 16:00

 

Miejsce: RODM Kraków, Rynek Główny 34, oficyna, III piętro

 

Zapraszamy!