Letnia Szkoła Dyplomacji to cykl seminariów, warsztatów, spotkań i wykładów skupionych wokół historii polskiej dyplomacji, praktycznych aspektów pracy w dyplomacji oraz bieżącej sytuacji politycznej, organizowany przez Ośrodek Myśli Politycznej w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2019-2021.Cykl ten skierowany jest przede wszystkim do studentów i absolwentów zainteresowanych szeroko rozumianą dyplomacją, historią, naukami politycznymi.

PROGRAM

Dzień 1: Poniedziałek 22 lipca 2019

10:00 Otwarcie Letniej Szkoły Dyplomacji – rejestracja uczestników
11:00 Inauguracja Letniej Szkoły Dyplomacji Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie – wykład prof. Ryszarda Legutko
13:00 Przerwa
14:15 Seminarium – Film w służbie propagandy komunistycznej -  dr Rafał Opulski  (UPJPII, IPN).
15:45 Przerwa kawowa
16:00 Seminarium – Siła obrazu. Rola filmu w polityce na przykładzie „Triumfu woli” oraz „Nasze matki, nasi ojcowie” - dr Joanna Lubecka (Akademia Ignatianum w Krakowie, IPN)

17:30 Zakończenie pierwszego dnia Letniej Szkoły Dyplomacji
18:00 Integracja

Dzień 2: Wtorek 23 lipca 2019

10:00 Seminarium – Pozyskiwanie Funduszy Europejskich – Stanisław Alwasiak
11:30 Przerwa kawowa
11:45 Seminarium –  Analiza danych z zakresu stosunków międzynarodowych – dr Błażej Sajduk (UJ)
13:45 Przerwa obiadowa
15:15 Wykład – Geopolityka i jej ograniczenia. Józef Beck a Adolf Bocheński – dr Maciej Zakrzewski (UPJPII, IPN)

16:30  Zakończenie drugiego dnia Letniej Szkoły Dyplomacji

Dzień 3: Środa 24 lipca 2019

11:30 Wykład – Relacje polsko-niemiecke po 1989 r. w kontekście zmian geopolitycznych i międzynarodowych w Europie – Aleksandra Rybińska (Warsaw Institute)
13:30 Przerwa obiadowa
15:00 Wykład – Sprawa polska u konserwatystów – aspekt międzynarodowy – prof. Bogdan Szlachta (UJ)

16:45 Wykład gościa specjalnego

18:30 Kolacja i zakończenie Letniej Szkoły DyplomacjiREGULAMIN „Letniej Szkoły Dyplomacji”

§1. Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg projektu „Letnia Szkoła Dyplomacji” zwanego dalej projektem.

§2. Organizator
Organizatorem projektu jest Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej (zwany dalej Organizatorem)
z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 3, tel. + 48 12 632 33 62, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000076016.

§3. Cel projektu
Celem przewodnim projektu jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat dyplomacji, historii, nauk politycznych.

§4. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami projektu mogą̨ być́ studenci uczelni wyższych, legitymujący się̨ ważnym dokumentem potwierdzającym status studenta, a także absolwenci studiów wyższych oraz doktoranci.
2. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza.
3. Udział w letniej szkole dyplomacji jest całkowicie bezpłatny.

§5. Informacje organizacyjne
1. Letnia szkoła dyplomacji to cykl seminariów, warsztatów, spotkań i wykładów skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych szeroko rozumianą dyplomacją, historią, naukami politycznymi.
2. Organizator nie pokrywa kosztów noclegów, wyżywienia i transportu uczestników projektu.
3. Liczba miejsc ograniczona (nie dotyczy punktów programu oznaczonych jako spotkania otwarte).

§6. Dane osobowe, baza danych
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych (imię̨ i nazwisko, nazwa jednostki macierzystej i/lub miejsce zamieszkania) i wizerunku osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
2. Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, które zostaną̨ wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem projektu.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy Organizatora.
4. Organizator ma prawo informować́ media o przebiegu projektu.

§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w dowolnym czasie i zakresie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu wydarzenia i liczby osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.rodm-krakow.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza Google do 7 lipca br.: https://forms.gle/q3AuirwfG2M42BJg6

Przesłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z udziałem w szkole, o zakwalifikowaniu będziemy informować drogą mailową do dnia 10 lipca br.